حالت نمایش

لوله 8 (3 اینچ) سیاه ضخامت 2.5 –

2,627,000 ریال

2,627,000 ریال

لوله 8 (3 اینچ) سیاه ضخامت 3 –

3,184,000 ریال

3,184,000 ریال

لوله 8 (3 اینچ) سیاه ضخامت 3.5 –

3,629,000 ریال

3,629,000 ریال

لوله 8 (3 اینچ) سیاه ضخامت 4 –

4,178,000 ریال

4,178,000 ریال

لوله 10 (4 اینچ) سیاه ضخامت 2.5 –

3,458,000 ریال

3,458,000 ریال

لوله 10 (4 اینچ) سیاه ضخامت 3 –

4,082,000 ریال

4,082,000 ریال

لوله 10 (4 اینچ) سیاه ضخامت 3 –

4,082,000 ریال

4,082,000 ریال

لوله 10 (4 اینچ) سیاه ضخامت 4 –

5,309,000 ریال

5,309,000 ریال

لوله 12 (5 اینچ) سیاه ضخامت 2.5 –

4,225,000 ریال

4,225,000 ریال

لوله 12 (5 اینچ) سیاه ضخامت 3 –

5,050,000 ریال

5,050,000 ریال

لوله 12 (5 اینچ) سیاه ضخامت 4 –

6,654,000 ریال

6,654,000 ریال

لوله 15 (6 اینچ) سیاه ضخامت 3 –

6,089,000 ریال

6,089,000 ریال

لوله 15 (6 اینچ) سیاه ضخامت 4 –

8,109,000 ریال

8,109,000 ریال

لوله 20 (8 اینچ) سیاه ضخامت 4 –

10,490,000 ریال

10,490,000 ریال

حالت نمایش

حالت نمایش

سبد خرید

کالایی در سبد موجود نیست.

خبر جدیدی یافت نشد.